Całokształt nauk antropologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmienności cech biologicznych we współczesnej populacji polskiej, biologii populacji pradziejowych oraz antropogenezy. Komitet został powołany w 1952 roku.


Poznań, dnia 23 kwietnia 2012

 


Plan Pracy
Komitetu Antropologii PAN
na rok 2012

    Plan pracy Komitetu Antropologii PAN na rok 2012 odzwierciedla zapisane w art. 36 pkt 1. ustawy o PAN te zadania, które promują Komitet i równocześnie upowszechniają osiągnięcia naukowe dyscypliny. Plan pracy obejmuje zadania kontynuowane, nowe oraz długofalowe.

Część opisowa zadań na rok 2012

Zadania kontynuowane

1.    XV jubileuszowe Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego.
Organizatorem jest Komitet Antropologii PAN. Warsztaty mają charakter ogólnopolski, są organizowane cyklicznie (tj. co roku) o przeciętnej liczbie uczestników 120 osób. Tematyka warsztatów jest ściśle związana z upowszechnianiem najnowszych osiągnięć naukowych z określonej dziedziny wiedzy. Temat tegorocznych warsztatów to: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Planowany cel warsztatów: diagnoza dojrzałości biologicznej w tym: poziomu rozwoju biologicznego, psychicznego, sprawności fizycznej i umysłowej dzieci w wieku przedszkolnym u progu podjęcia obowiązków szkolnych.

Zadania nowe

1. Debaty, dyskusje i konferencje naukowe.
Debata na temat Jednoznacznej pozycji antropologii wśród nauk biologicznych. Zorganizowanie debaty i szerokiej dyskusji problemów istotnych dla reprezentowanej dyscypliny naukowej na forum posiedzenia plenarnego KA PAN oraz zaproszonych gości, w tym Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów naukowych Prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna. Celem zadania jest przedstawienie wyników debaty i ich upowszechnienie gremiom decyzyjnym tj.:
·    Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów naukowych
·    Radzie Głównej szkolnictwa Wyższego
·    Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w związku z kontrowersyjnymi, zdaniem dyscypliny, decyzjami Centralnej Komisji w sprawach przeprowadzania przewodów habilitacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych, dziedzin nauk biologicznych, dyscypliny biologia-antropologia. Zgodnie z art. 36 pkt. 1-4 Ustawy o PAN, który upoważnia do formułowania zdecydowanych stanowisk w kwestiach związanych z daną dyscypliną, szczególnie jeśli przedmiot niezadowolenia (decyzji CK) wywołuje dyskusję środowiska naukowego, w tym przypadku antropologicznego.

2. Seminaria
Seminaria dla doktorantów i młodych pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukową. Temat seminariów: Teoretyczne, metodologiczne i metodyczne aspekty badań w biologii człowieka. Seminaria zostaną zorganizowane w dwóch ośrodkach akademickich tj. w Krakowie oraz we Wrocławiu. W ośrodkach tych, studia doktoranckie w zakresie antropologii prowadzone są przez Zakłady lub Katedry Uniwersyteckie, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademię Wychowania Fizycznego oraz Zakład Antropologii PAN.
Cel zadania: zapoznanie uczestników z procedurami metodologicznymi za pomocą których wyjaśniane są osobliwości dyscypliny naukowej, w tym przypadku biologii-antropologii; przedstawienie strategii badawczej, która w sposób jednoznaczny uświadomi młodym badaczom, że zastosowany zgodnie z obowiązującą metodologią „warsztat pracy” decyduje o specyfice dyscypliny i gwarantuje poprawne rozwiązanie badanych zjawisk.

3. Zadanie długofalowe – czas realizacji od IV kwartału 2012 roku do końca roku 2013
1) Antropologiczna mapa Polski AD 2012
Zebranie i opracowanie informacji dotyczących:
- ośrodków naukowych i ich struktury
- stanu kadrowego
- osiągnięć naukowych
- wyróżnień
- kształcenia
- inne


Przewiduje się opracowanie powyższego zadania w wersji elektronicznej oraz drukowanej.