prof_charzewski.jpg

Od 1998 roku odbywają sie współorganizowane przez KA PAN Warsztaty Antropologiczne. Ich pomysłodawcą i organizatorem był prof. Janusz Charzewski. Od smutnej chwili, nieoczekiwanej śmierci Profesora w 2003 roku, Warsztaty noszą jego imię. Celem tych spotkań jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz dyskusja nad aktualnymi i najważniejszymi aspektami analiz w zakresie biologii populacji ludzkich współczesnych oraz dawnych. Warsztaty pełnią również funkcję integrującą polskie środowisko antropologiczne oraz służą inspiracji środowiska polskich antropologów określoną tematyką. Są także ogólnopolskim forum wymiany myśli i doświadczeń. Po smierci ich Twórcy, świetną organizację i miłą atomsferę spotkań zapewniała Pani prof. Jadwiga Charzewska. Od samego początku aż do 2007 roku Warsztaty Antropologiczne odbywały sie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Od 2008 roku Warsztaty Antropologiczne im. Prof. Janusza Charzewskiego zostały przeniesione do Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego czasu ich organizacją zajmowała się Pani dr hab. Blandyna Jerszyńska prof. UAM z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii UAM. W roku 2010 Warsztaty wracają do Warszawy.

Pokłosiem każdego spotkania jest wydany drukiem zbiór wszystkich wygłoszonych referatów. Wydawnictwo ukazuje się dzięki finansowemu wsparciu Komitetu Antropologii PAN oraz licznych sponsorów. Zbiorki prezentowanych referatów są bardzo cennym dokumentem prezentującym wieloletni dorobek polskiej antropologii oraz jej rozwój. Dodatkowo przedstawiają w obszernych artykułach przeglądowych nowe, światowe trendy obecne w badanich biologii człowieka. Stanowią one wyśmienite źródło aktualnej wiedzy na temat wspólczesnej antropologii dla studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i wszystkich innych osób zainteresowanych populacjami ludzkimi.

Pierwsze dziesięć edycji Warsztatów odbyło się:

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Organizatorzy:

Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk

Zakład Antropologii AWF w Warszawie

Tematy warsztatów 1998-2007 rok:


I Warsztaty 1998 rok "Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków"

1. T. Bielicki "Społeczeństwo bezklasowe w oczach antropologa: utopia czy stan osiągalny?"

2. H. Domański "Krystalizacja hierarchii uwarstwienia w latach 90"

3. R. Przewęda "Różnice społeczne sprawności fizycznej polskiej młodzieży"

4. E. Rogucka, Z. Welon, T. Bielicki "Społeczne kontrasty w stopniu mineralizacji obwodowego kośćca u meżczyzn, mieszkańców Wrocławia"

5. M. Chrzanowska "Niektóre epidemiologiczne i społeczno-kulturowe aspekty nadwagi i otyłości na przykładzie populacji dorosłych z regionu Polski południowo-wschodniej"

6. A. Szklarska, E. Rogucka "Kontrasty społeczne wieku biologicznego mężczyzn"

7. S. Gołąb, J. Sobiecki "Społeczne uwarunkowania sprawności fizycznej kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym"

8. H. Kołodziej, S. Kozieł "Charakterystyka społeczna i antropologiczna 13-15 letnich chłopców i dziewcząt z Wrocławia i okolic"

9. E. Chabros "Społeczne dystanse rozwoju fizycznego młodzieży"

10. A. Rewekant "Ubytek masy kostnej z wiekiem drugiej kości śródręcza w populacjach o różnym statusie społeczno-ekonomicznym"

11. J. Kozak "Wpływ struktury społecznej na cechy biologiczne średniowiecznych populacji z terenu Polski"


II Warsztaty 1999 rok "Aktywność fizyczna"

1. M. Kłossowski "Przegląd i charakterystyka metod oceny poziomu aktywności fizycznej oraz jej wpływu na organizm człowieka"

2. Z. Drozdowski "Refleksje antropologa w sprawie aktywności ruchowej człowieka"

3. T. Wolańska, E. Kozdroń "Badania populacyjne aktywności fizycznej ludzi"

4. R. Przewęda "Testowanie sprawności fizycznej jako element promocji zdrowia"

5. J. Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego: problemy metodologiczne i stan badań"

6. E. Skierska "Zastosowanie bezwarunkowej, jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy logistycznej w badanich retrospektywnych nad wpływem wysiłku fizycznego na układ rozrodczy elity polskich zawodniczek"

7. T. Kozłowski "Możliwości rekonstrukcji aktywności fizycznej w populacjach pradziejowych"


III Warsztaty 2000 rok "Nowe techniki i technologie badań materiałów kostnych"

1. J. Piontek "Wprowadzenie do problematyki obrad"

2. V. Vancata "Reconstruction of body height, body mass and body shape in fossil and historical human populations"

3. H. Głąb, K. Szostek "Chemia kości - metody, możliwości, interpretacje"

4. A. M. Stanokovic "Metody biologii molekularnej w badaniach populacji pradziejowych"

5. R. Paczuski "Możliwości badań białek w materiale kostnym"

6. T. Kozłowski "Techniki komputerowe w paleoantropologii"

7. M. Krenz-Niedbała "Metody badań hypoplazji szkliwa"

8. A. Rewekant "Biologia starzenia się szkiletu ludzkiego. Nowa metoda oceny wieku kostnego osobnika dorosłego"


IV Warsztaty 2001 rok "Problemy starzenia"

1. P. Goryński "Niektóre elementy sytuacji zdrowotnej osób w wieku starszym (65+) w Polsce i wybranych krajach europejskich"

2. B. Bień, B. Synak "Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starszych w Polsce w roku 2000"

3. B. Wojszel, B. Bień "Stan zdrowia i sprawność populacji osób w zaawansowanej starości w środowisku dużego miasta i wsi"

4. A. Prociak, M. Przybylska, K. Sawicki, A. Zaleszczyk "Activity of daily living of elderly residents in polish stationary social aid homes"

5. E. Rębacz "Zmiany starcze u osób żyjących w trudnych warunkach wiejskich"

6. A. Pawliczuk, K. Sawicki "Korelacje wskaźników wieku biologicznego Wsst i EMN z wiekiem kalendarzowym u osób po 50 roku życia, mieszkańców podupadłych gospodarczo wsi w okolicach Koszalina"

7. E. Kozdroń, P. Szczypiorski "Aktywność ruchowa osób starszych. Propozycje programowe"

8. A. Gębska-Kuczerowska "Uwarunkowania mobilności osób w wieku 65 lat i więcej"

9. Z. Czapla "Biologia starzenia w świetle metody mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej EMN"


V Warsztaty 2002 rok "Perspektywy rozwoju antropologii w Polsce"

1. J. Charzewski "Wprowadzenie"

2. K. Kaczanowski, H. Głąb, K. Szostek "Antropologia polska Anno Domini 2002"

3. Z. Drozdowski "Refleksje w sprawie rozwoju antropologii ontogenetycznej i społecznej w Polsce na początku XXI wieku"

4. J. Piontek "Antropologia pradziejowa i wczesnohistoryczna. Spory o etnogenezę Słowian: ustalenia archeologów i wątpliwości antropologów fizycznych"

5. T. Kozłowski, G. Kriesel "Badania antropologiczne populacji pradziejowych i historycznych w Polsce. Stan dyscypliny, kierunki badań, perspektywy rozwoju"

6. R. Przewęda "Wychowanie fizyczne i antropologia. Dziedziny skazane na siebie"

7. J. Charzewska, E. Chabros "Znaczenie antropologii w nauce o żywieniu i epidemiologii"

8. P. Górzyński, B. Wojtyniak "Miejsce Polski wśród krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Sytuacja zdrowotna"


VI Warsztaty 2003 rok "Metody statystyczne w antropologii"

1. P. Bergman "Wybrane metody odległości wielocechowych - rys historyczny"

2. R. Stupnicki, J. Dobosz, P. Tomaszewski, K. Milde "Ilościowa analiza zmiennych w przebiegu rozwoju"

3. A. Falniowski "Błędne interpretacje i nadużycia metod numerycznych"

4. K. Kościński "Wyznaczanie zakresu normy - podejście statystyczne i empiryczne"

5. M. Kaczmarek "Zastosowanie funkcji potrójnie logistycznie z szeregiem Fouriera"

6. R. Dąbrowski "Zastosowanie metod statystycznych do analiz zróżnicowania morfologicznego wczesnośredniowiecznych populacji Słowian Zachodnich i Wschodnich"

7. S. Kozieł "Metodologiczne aspekty analizy danych longitudinalnych na przykładzie modeli strukturalnych Preece-Bainsa i Jenssa-Bayley'a"

8. J. Skrzat "Wymiar fraktalny w ocenie stopnia komplikacji szwów czaszkowych"

9. A. Poznańska, A. K. Gajewski "Standaryzowany wskaźnik umieralności jako narzędzie w ocenie ryzyka zgonu wybranych populacji"


VII Warsztaty 2004 rok "Trendy sekularne na tle zmian cywilizacyjnych"

1. J. Piontek "Wysokość ciała populacji ludzkich w okresie neolitu w Europie Środkowej: zmiana adaptacyjna czy trend sekularny"

2. A. Szklarska, S. Kozieł, T. Bielicki, Z. Welon "Polacy rosną czy tyją? Międzypokoleniowe trendy sekularne na tle zmian społeczno-ekonomicznych"

3. K. Kaczanowski, H. Głąb, E. Haduch, B. Mayer, E. Niedźwiecka, J. Schmager, A. Szczepanik, K. Szostek "Trend sekularny dzieci i młodzieży Żywca na przestrzeni ostatnich 40 lat"

4. J. Dobosz "Trendy sekularne sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce"

5. J. Charzewska, E. Chabros, B. Wajszczyk, M. Rogalska-Niedźwiedź, Z. Chwojnowska "Wysokość ciała młodzieży z Warszawy na tle kolejnych okresów ekonomii"

6. B. Hulanicka, A. Lipowicz, S. Kozieł, A. Kowalisko "Tempo dojrzewania i otłuszczenia w dzieciństwie a ryzyko chorób układu krążenia u 50 letnich mężczyzn i kobiet"

7. M. Rogalska-Niedźwiedź, J. Charzewska, Z. Chwojnowska, E. Chabros, B. Wajszczyk "Foliany w dietach Polaków"


VIII Warsztaty 2005 rok "Problemy taksonomii kopalnych form ludzkich i typologii współczesnego człowieka"

1. T. Bielicki "Rasa i zróżnicowanie rasowe - próba uporządkowania pojęć"

2. P. Bergman, K. Kaczanowski "Konferencja antropologiczna w sprawie metod taksonomicznych we Wrocławiu (27-29 XII 1951) - tło historyczne i konsekwencje"

3. A. Malinowski "Problem realności ras ludzkich w antropologii rosyjskiej"

4. J. Strzałko "Czy pojęcie rasy potrzebne jest w antropologii"

5. K. A. Kaszycka "Kontrowersje wokół taksonomii hominidów"


IX Warsztaty 2006 rok "Otyłość epidemią XXI wieku"

1. M. Białkowska "Przyczyny epidemii otyłości"

2. J. Cieślik, B. Mrowicka "Struktura zmienności fenotypowej względnej masy ciała w fazie ontogenezy progresywnej - wyodrębniona metodą Cole'a"

3. K. Kaczanowski, I. Wronka "Nadwaga i otyłość u dzieci z Żywca i Żywiecczyzny w roku 2002 na tle danych z lat 1962, 1972, 1982, 1992"

4. M. Chrzanowska "Nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży Krakowa na tle standardów międzynarodowych"

5. A. Wilczewski, H. popławska, A. Dymitruk "Kształtowanie się wartości wskaźnika masy ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży z terenów wschodniej Polski"

6. M. Roglaska-Niedźwiedź, J. Charzewska, B. Wajszczyk, Z. Chwojnowska, E. Chabros, J. Fabiszewska, E. Zacharewicz "Otyłość i nadwaga u dzieci czteroletnich"

7. E. Chabros, J. Charzewska, B. Wajszczak, M. Rogalska-Niedźwiedź, Z. Chwojnowska, J. Fabiszewska "Częstość występowania nadwagi i otyłości u młodzieży warszawskiej w wieku pokwitania"

8. J. Charzewska, A. Pastuszak, J. Lewandowska, H. Piechaczek, E. Kęsicka "Związek aktywności fizycznej z występowaniem otyłości u młodzieży"

9. A. K. Gajewski "Związek między aktywnością fizyczną i występowaniem nadwagi i otyłości wśród nauczycieli akademickich, lekarzy i innych osób z wyższym wykształceniem z Warszawy"

10. A. Szklarska "Związek względnej masy ciała (BMI) z nadciśnieniem i osteoporozą wśród kobiet w wieku 30-65 lat"


X Warsztaty 2007 rok "Biospołeczne aspekty rozowju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania"

1. B. Woynarowska "Zachowania zdrowotne i zdrowie subiektywne młodziezy 15-letniej w Polsce tendencje zmian w latach 1990-2006"

2. S. Gołab, J. Brudecki "Międzypokoleniowe tendencje przemian w pokwitaniu chłopców"

3. S. Kozieł "Stabilność poziomu otłuszczenia w wieku 8-18 lat u chłopców i dziewcząt"

4. B. Wajszczyk, J. Charzewska, E. Chabros, Z. Chwojnowska, M. Roglaska-Niedźwiedź, J. Fabiszewska "Ocena zwyczajów żywieniowych młodzieży w wieku pokwitania"

5. E. Chabros, J. Charzewska, B. Wajszczyk, M. Rogalska-Niedźwiedź, Z. Chwojnowska, J. Fabiszewska "Aktywność fizyczna m młodzieży warszawskiej w wieku pokwitania"

6. J. Dobosz "Indywidualna ocena kondycji fizycznej w perspektywie zmian populacyjnych"


Następne dwa spotkania odbyły się:

Miejsce: Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Organizatorzy:

Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Antropologii UAM w Poznaniu

Tematy Warsztatów od 2008 roku:


XI Warsztaty 2008 rok "Współczesna antropologia fizyczna. Zakres i metody badań, wspólpraca interdyscyplinarna"

1. H. Kocka-Krenz, M. Krenz-Niedbała "Archeolog i antropolog - razem czy osobno?"

2. M. Borysewicz-Lewicka, N. Torlińska-Walkowiak "Anomalie rozwojowe i choroby zębów jako podstawa oceny zdrowia osobnika na materiale kopalnym - spojrzenie stomatologa"

3. J. Szczurowski, B. Kwiatkowska "Asymetria fluktuacyjna - jeden z przejawów asymetrii morfologicznej ciała ludzkiego oraz miernik homeostazy rozwojowej i stresogennego wpływu środowiska"

4. B. Stepańczak, K. Szostek "Zastosowanie stabilnych izotopów tlenu w badaniach migracji historycznych i przedhistorycznych populacji ludzkich"

5. A. Juras "Badania kopalnego DNA. Aspekty metodologiczne"

6. M. Krenz-Niedbała "Dziecko w średniowieczu - punkt widzenia antropologa"

7. T. Kozłowski "The Global History of Health Project. Zdrowie i choroby człowieka w Europie od schyłku paleolitu do czasów współczesnych"

8. M. Krenz-Niedbała "Ethics Round Table - dyskusja nad etyką pracy ze szczątkami ludzkimi, Odense 2008"

 


 

XII Warsztaty 2009 rok "Współczesna antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych"

1. H. W. Witas "Paleoantropologia molekularna: zmiany jakościowe i ilościowe puli genowych świadectwem trwającego procesu ewolucji"

2. A. Budnik, M. Henneberg "Demografia małych populacji w badaniach antropologicznych: wymieralność, płodność i wilkość rodziny"

3. H. Kołodziej "Nadumieralność mężczyzn na wsi i w mieście"

4. G. Liczbińska "Księgi metrykalne jako źródło informacji w badaniach populacji historycznych"

5. O. Nowak, J. Piontek "Zmiany struktury biodemograficznej populacji a sposobność do działania doboru naturalnego na przykładzie populacji z Podbereżców (Ukraina)"


Warsztaty wracają do Warszawy. Kolejne spotkanie:

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Organizatorzy:

Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk

Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia AWF w Warszawie

Komitet organizacyjny: Jadwiga Charzewska (przewodnicząca), Krzysztof Buśko (wiceprzewodniczący), Elżbieta Kęsicka (sekretarz), Joanna Lewandowska, Anna Pastuszak (członkinie)


XIII Warsztaty 2010 rok "Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka"

1. W. Osiński "O potrzebie teoretycznego myślenia i różnorodności celów w testowaniu sprawności fizycznej"

2. K. Gajewski, E. Biernat "Zastosowanie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) - za i przeciw, czyli kilka rozważań metodycznych i ich konsekwencje"

3. M. Piątkowska "Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej"

4. A. Czajkowska, K. Mazurek, G. Lutosławska, P. Żmijewski "Zależność pomiędzy dziennym wydatkiem energetycznym a wybranymi wskaźnikami somatycznymi i fizjologicznymi studentów AWF"

5. A. Madej, D. Iwańska, C. Urabaniak, S. Wójcicki "Zastosowanie analizy czynnikowej do określenia struktury współzależności pomiędzy cechami somatycznymi i wybranymi parametrami sprawności fizycznej"

6. A. Dencikowska "Somatyczne uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej chłopców w wieku pokwitania"

 


XIV Warsztaty 2011 rok "Metody oceny wieku biologicznego, w róznych fazach ontogenezy - teoria i praktyka"

1. E. Żądzińska "Możliwości oceny wieku biologicznego na podstawie uzębienia"

2. E. Majcher, E. Arasimowicz "Wiek wzrostowy miarą oceny wieku biologicznego dziecka"

3. J. Lewandowska, A. Pastuszak "Zastosowanie metod oceny rozowju zarostu twarzy i barwy głosu oraz cech somatometrycznych do porównań tempa dojrzewania chłopców"

4. J. Charzewska, E. Chabros "Metoda samooceny poziomu dojrzałości dziewcząt"

5. S. Kozieł "Walidacja modelu Preece-Bainsa do oceny średniego tempa dojrzewania populacji chłopców"

 


XV Warsztaty 2012 rok "Uwarunkowania rozowju dzieci w wieku przedszkolnym"

1. R. Żarów, M. Chrzanowska, S. Gołąb, J. Brudecki, M. Kowal, J. Sobiecki, A. Woronkowicz "Tendencje zmian rozowoju somatycznego 6-letnich dzieci krakowskich w latach 1938-2010"

2. A. Wilczewski, I. Chaliburda, K. Górniak, M. Lichota, A. Kędra, M. Plandowska "Zmiany w rozwoju fizycznym i sprawności dzieci w wieku przedszkolnym z Białej Podlaskiej w latach 1986-2012"

3. Ł. Kryst, A. Woronkowicz, A. Jankowicz-Szymańska, M. Pociecha, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Brudecki, R. Żarów "Budowa ciała i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych z Krakowa i Tarnowa /na podstawie badań z lat 2008-2011"

4. D. Trzcińska, P. Tabor, E. Olszewska "Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała 6 letnich dzieci warszawskich (z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań)"

5. J. Charzewska, Z. Chwojnowska, B. Wajszczyk, E. Chabros, J. Fabiszewska "Sposób żywienia i stan odżywienia dzieci uczęszczających i nie uczęszczających do przedszkoli. Badania Ogólnopolskie"

6. B. Wajszczyk "Rola wody dla zdrowia w zależności od fazy życia człowieka i aktywności fizycznej"

 


XVI  Warsztaty 2014 rok "Okres perinatalny i jego wpływ na rozwój w okresie postnatalnym. Metody badań, wyniki, interpretacja"

1. P. Socha, D. Gruszfeld, M. Litwin, A. Niemirska "Programowanie żywienia"

2. M. Waszak "Próba określenia sił relacji genotyp-środowisko w zmienności cech fenotypowych w okresie perinatalnym".

3. M. Kosińska, A. Szwed "Stan około urodzeniowy dziecka jako predyktor dalszych etapów rozowju"

4. I. Rosset, E. Żądzińska "Wpływ czynników pre- i perinatalnych na zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych dzieci w okresie przedpokwitaniowym"

5. S. Nowacka-Dobosz "Wpływ odruchów przetrwałych na rozwój psychomotoryczny dziecka"

6. S. Kozieł "Palenie papierosów podczas ciąży a względna długość kończyn dolnych potomstwa"

7. R. Wrzesińska "Pobranie substancji psychoaktywnych w życiu płodowym i ich skutki zdrowotne. Tytoń, alkohol, kofeina"